Цел и обхват

Целта на изданието е да създаде отворена научна платформа, която предоставя на всички заинтересовани лица и организации възможност да публикуват резултатите от своите изследвания и да обменят мнения по различни научни проблеми между изследователи от различни региони и страни.

«Балканско научно обозрение» – излиза в списъка на рецензираните научни издания, в които се публикуват научни статии – основни научни резултати, разработени дисертационни теми за придобиване на научни степени доктор и доктор на науките.