Редакционен екип

Главен редактор:

Василев Веселин Костов, доктор на психологическите науки, професор

(Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”, Пловдив, България)

Василев Веселин Костов е роден на 27 април 1949 г. в гр. Карнобат (Бургаска област, България). През 1971 г. е завършил философско-историческия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ – специалност философия със специализация психология. След кратко учителстване в гимназия (1971 – 1973 г.) и военна служба (1973 – 1974 г. във ВНВУ „Васил Левски“ – Велико Търново) постъпва в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ (1974 г.) като първия асистент по психология в университета, където протича и цялата му академична кариера. Бил е ръководител на катедра и зам.-декан на факултет. Преподавал е също така в още 18 български университети и филиали, както и в два чуждестранни университета (Братиславския – Словакия и Московския държавен психолого-педагогически университет).

През 1986 г. защитава кандидатска дисертация (доктор по психология) и през 1990 г. се хабилитира като доцент по педагогическа и възрастова психология, а през 2006 г. защитава дисертация за доктор на психологическите науки и през 2009 г. се хабилитира като професор по обща психология. Книгата на В. Василев „Рефлексията в познанието, самопознанието и практиката“ (2007), която представя основното съдържание на докторската му дисертация, е отличена с първа награда на Съюза на учените в България в областта на хуманитарните науки за 2007 година.

Веселин Василев е автор на 166 научни публикации (в България, Русия, Чехия, Полша, Турция) от тях 16 книги: 3 монографии и13 учебници по психология за университети и средното училище. Публикациите му обхващат широк кръг области и проблеми на психологическата наука – обща (когнитивна и личностна), възрастова, педагогическа, социална, спортна, военна, управленска психология, психолингвистика, логика и др. Участвал е в световни, европейски и балкански научни конгреси и в десетки научни форуми в България.

Широк е тематичния обхват на преподавателската му дейност – изнасял е десетки лекционни курсове в почти всички основни области на психологията в бакалавърски и магистърски степени. Подготвил е 6 успешно защитили докторанти (от тях двама са чужденци), а в областта на издигнатата и разработвана от него концепция за праксиологическата рефлексия са защитени още 6 дисертации. Бил е член на Специализирания научен съвет по психология, кaкто и рецензент и/или член на научно жури при над 55 процедурите по защита на дисертации или хабилитации.

Телефон: +359 888 221 576

E-mail:  veselin_vasilev@abv.bg

Заместник главен редактор:

Абасова Къзългюл Ясин къзъ, доктор на философските науки, професор, заместник декан на факултета по социални науки и психология

(Бакински държавен университет, Баку, Азербайджан)

Ахаев Андрей Василиевич, доктор на педагогическите науки, професор

(Център за международно партньорство, Уст-Каменогорск, Казахстан)

Бакалова Зинаида Николаевна, доктор на филологическите науки, професор, професор към катедра „Руски език, речева култура и методи на тяхното преподаване“

(Самарски държавен социален и педагогически университет, Самара, Русия)

Билчак Василий Степанович, доктор на икономическите науки, професор, професор към катедра „Микроикономика“

(Вармийско-Мазурски университет, Олщин, Полша)

Желязкова-Койнова Живка, доктор, доцент, факултет “Педагогика”, сектор “Психология”

(Национална спортна академия, София, България)  

Зографова Йоланда Костадинова, доктор, професор, департамент „Психология”, ръководител на секция ”Социална,трудова и организационна психология”, директор на института

(Българската академия на науките (БАН), Институт за изследване на населението и човека, София, България)

Иванов Георги Петков, доктор на педагогическите науки, професор, началник на отдел «Качество и акредитация»

(Тракийски университет, Стара Загора, България)

Китанова Мария, доктор, профессор

(Българската академия на науките (БАН), Института за български език „Проф. М.Андрейчин”, София, България)

Клинков Геоорги Тодоров, PhD, главен асистент

(Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”, Пловдив, България)  

Курилова Анастасия Александрова, доктор на икономическите науки, професор

(Толиятински държавен университет, Толияти, Русия)

Майхджик-Микула Джоана, доктор на педагогическите науки, професор

(Университет Ян Кохановски, Келце, Полша)

Маричич Саня, доктор на науките, професор Педагогически факултет

(Университет в Крагуевац, Ужице, Сърбия)

Маринкович Снежана, доктор на науките, професор, декан Педагогически факултет

(Университет в Крагуевац, Ужице, Сърбия)

Микляева Анастасия Владимировна, доктор на психологическите науки, доцент, професор към катедра „Човешка психология“

(Руски държавен педагогически университет, Санкт Петербург, Русия)

Милева Елеонора Михайлова, доктор на педагогическите науки, профессор, профессор катедра „Психология, педагогика и социология“, ръководител на сектор „Педагогика“

(Национална спортна академия „Васил Левски“, София, България)

Минкова Ганета Минкова, доктор, професор

(Софийски университет „Св. Климент Охридски”, София, България)

Осадченко Ина Ивановна, доктор на педагогическите науки, професор

(Умански педагогически университет, Уман,Украйна)

Родионов Михаил Алексеевич, доктор на педагогическите науки, професор, ръководител на катедра „Информатика и методика за преподаване на информатика и математика“

(Пензенски държавен университет, Пенза, Русия)

Стаматович Елена, доктор на науките, професор Педагогически факултет

(Университет в Крагуевац, Ужице, Сърбия)

Тарантей Виктор Петрович, доктор на педагогическите науки, професор

(Гродненски държавен университет, Гродно, Белорусия)

Цибранска-Костова Марияна, доктор на филологическите науки, професор, ръководител на Секция за история на българския език

(Българската академия на науките (БАН), Института за български език „Проф. М.Андрейчин”, София, България)

Шарипов Фаридун Файзулаевич, доктор на педагогическите науки, завеждащ общо университетската катедра по педагогика

(Таджикски национален университет, Душанбе, Таджикистан)

Редакционна колегия:

Ангелова Мина Николаева,  доктор, доцент катедра „Управление и количествени методи в икономиката“

(Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”, Пловдив, България)  

Ангелова-Игова Боряна, доктор, доцент, факултет “Педагогика”, сектор “Философия и социология на спорта”

(Национална спортна академия, София, България)  

Бочегова Наталия Николаевна, доктор на филологическите науки, доцент, декан на филологическия факултет

(Кургански държавен университет, Курган, Русия)

Васковска Галина Алексеевна, доктор на педагогическите науки, професор, ръководител на лабораторията по дидактика

(Институт по педагогика на Националната академия на педагогическите науки на Украйна, Киев, Украйна)

Гаджалова-Левтерова Дора Стойлова, доктор на педагогическите науки, професор

(Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”, Пловдив, България)

Дамянов Бисер Илиев, доктор на изкуствознание, професор, ръководител на катедра „Естетическо възпитание”

(Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”, Пловдив, България)

Демченко Ирина Иванова, доктор на педагогическите науки, професор

(Умански държавен педагогически университет, Уман, Украйна)

Димитрова Теофана Валентинова, доктор, доцент, ръководител на катедра „Маркетинг и международни икономически отношения”

(Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”, Пловдив, България)

Кирова Алла Валентиновна, доктор, професор, сектор „Макроикономика”, заместник директор
(Българската академия на науките (БАН), Институт за икономически изследвания, София, България)

Кирякова Габриела, доктор, доцент, катедра информационни технологии, изобразително изкуство, чужди езици

(Тракийски университет, Стара Загора, България)

Коберник Александър Михайлович, доктор на педагогическите науки, професор

(Умански държавен педагогически университет, Уман, Украйна)

Комар Таисия Василевна, доктор на психологическите науки, професор

(Хмелницки национален университет, Хмелницки, Украйна)

Коновалчук Валентина Ивановна, доктор на философските науки, доцент

(Черкаски областен институт за след дипломно образование на педагогическите работници, Черкаси, Украйна)

Костич Лиляна, доктор на науките, профессор Педагогически факултет

(Университет в Крагуевац, Ужице, Сърбия)

Костова Иванка Милкова, доктор, професор,катедра „Маркетинг и международни икономически отношения”

(Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”, Пловдив, България)        

Линков Александър Йорданов, PhD,  доцент

(Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”, България)

Масюк Наталия Николаевна, доктор на икономическитке науки, професор от катедра „Управление”

(Владивостокски държавен университет по икономика и обслужване, Владивосток, Русия)

Мирчева Елка Петрова, PhD, професор, секция за история на българския език, член на Комисията по лексикология и лексикография на Международния комитет на славистите

(Българската академия на науките (БАН), Института за български език „Проф. М.Андрейчин”, София, България)

Мотов Ирена, доктор на науките в отрасъл социална педагогика, професор

(Хуманитарно-икономическа Академия, Лодз, Полша)

Нестеряк Юрий Василевич, доктор на науките за държавното  управление, доцент

(Национален авиационен университет, Киев, Украйна)

Нецева-Порчева Татяна Нейчева,  доктор, доцент, доцент катедра „Маркетинг и стратегическо планиране“

(Университет за национално и световно стопанство, София, България)

Панаедова Галина Ивановна, доктор на икономическите науки, професор, професор от катедра „Данъчна политика и митници“

(Федерален университет на Северен Кавказ, Ставропол, Русия)

Пурич Далиборка, доктор на науките, професор, заместник декан за международното сътрудничество Педагогически факултет

(Университета в Крагуевац, Ужице, Сърбия)

Салкова Екатерина Гетова, доктор по право, доцент, ръководител на Секция „Наказателно правни науки”

(Българската академия на науките (БАН), Института  за държавата и правото, София, България)

Станев Велин Стефанов, доктор, професор, катедра „Маркетинг и международни икономически отношения”

(Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”, Пловдив, България)

Танаскович Мария, доктор на науките, доцент Педагогически факултет

(Университет в Крагуевац, Ужице, Сърбия)

Тсириготис Константинос, доктор на науките в отрасъл психология, професор

(Университет Ян Кохановски, Келце, Полша)

Фелхнер Анджей, доктор на науките в отрасъл  по  история на образованието, професор

(Университет Ян Кохановски, Келце, Полша)

Фиделюс Анна, доктор на науките в отрасъл специална педагогика, професор

(Университет Кардинал Стефан Вишински, Варшава, Полша)

Чепил Мария Мироновна, доктор на педагогическите науки, професор

(Драгобич държавен педагогически университет, Драгобич, Украйна)

Шьвитава Ирениуш, доктор на науките в отрасъл философия, професор

(Педагогически университет на името на КЕН, Краков, Полша)