Цел и обхват

«БАЛКАНСКО НАУЧНО ОБОЗРЕНИЕ» (BALKAN SCIENTIFIC REVIEW) публикува се от 2017

ISSN-print: 2603-4867

ISSN-onine: 2683-1082

Цел и обхват:

Целта на изданието е да създаде отворена научна платформа, която предоставя на всички заинтересовани лица и организации възможност да публикуват резултатите от своите изследвания и да обменят мнения по различни научни проблеми между изследователи от различни региони и страни.

«Балканско научно обозрение» – излиза в списъка на рецензираните научни издания, в които се публикуват научни статии – основни научни резултати, разработени дисертационни теми за придобиване на научни степени доктор и доктор на науките.

Зарегистрирано от Министерството на културата на Република България (с декларация 7а, ал.3 от Закона за задължително депозиране на печатни и други произведения) № 26-00-693 от 29.10.2018 г.

Регистриран във Федералната служба по надзора в сферата на връзките, информационните технологии и масовите комуникации на Руската Федерация РП № 340 от 02.03.2020 г.

Научни специалности:

  • педагогически науки

публикуване на научни резултати от педагогически изследвания

  • психологически науки

публикуване на научни резултати от психологически изследвания

  • икономически науки

публикуване на научни резултати от икономически изследвания

Тип публикация: периодичен

Цел на публикацията: научна

Метод на разпространение: печатни и електронни

Пълен текст: всички проблеми са с отворен код

Електронната версия на списанието в пълно текстови режим се публикува на сайта на списанието.

Език на публикация: български, руски, английски, беларуски, украински, узбекски, френски, немски, испански, италиански, латински, сръбски, таджикски, български, башкирски, финландски, татарски, казахски, португалски, словашки, азербайджански, киргизки, арменски, грузински, полски, чешки, арабски, персийски, китайски, хинди.

Периодичност: печатната версия на списанието излиза на всеки 3 месеца и представлява 4 броя списания годишно.

Материалите постъпват в редакцията:
до 1 март (мартенски номер)
до 1 юни (юнски номер)
до 1 септември (септемврийски номер)
до 1 декември (декемврийски номер)

Абонаментен индекс в каталога «Вестници. Списания» Агенция «Rospechat»: 80489

Индексирането:

Руски индекс за научно цитиране (договор 493-12/2018)

CrossRef

DOI префикс: 10.34671 / SCH

База данни: OAJI (Open Academic Journals Index), EBSCO, GIF (Generdl Impact Factor), ERIH PLUS-EUROPA, RОAR (Registry of open Access Repositories), ERIH PLUS NORGE-NSD, Index Copernicus International, ISSUU, EMBASE, Google Scholar, Kiberlelinka

Документи:
Разрешение за разпространение
Регламент на научното списание