Авторско право

Авторът(е), самостоятелно насочвайки своята научна статия, приемат и редица задължение: предават на издателството неизключителните права върху използването на научната статия по пътя на нейното възпроизвеждане, използване на научната статия в цял обем или фрагментарно в съчетаване с всякакъв текст, фотографии или рисунки.Приема се становището, че тези статии могат да бъдат публикувани( издателските номера на списанието) на интернет-сайта на списанието.

Авторът(е) носи (ят) отговорност за неправомерно използване в научната статия на обекти с интелектуална собственост, обекти на авторското право, или „ноу-хау”в пълен обем, в съответствие с действащото законодателство на Р.България.

Авторът(е) потвърждава (ат), че насочвайки статията в издателството я публикуват за първи път, като не са я насочвали преди това в друго списание.

Авторът (е) е съгласен (и) на обработка съгласно ЗЗЛД (закон за защита на личните данни) в сила от 01.01.2002 година (Обн. ДВ, бр.1 от 4 януари 2002 година) на своите персонални лични данни: фамилия, име, презиме, научно звание, научна степен, длъжност, месторабота, място за обучение, контактна информация, свързана с мястото на работата или обучението, с цел публикуване на представената в списанието научна статия.Авторът(е потвърждава (ат),че насочената в списанието научна статия не съдържа сведения или информация с ограничен достъп и за нейното публикуване не се изисква изрично съгласие от Министерство на образованието, на други министерства или ведомства.

Авторът(е)на научната статия е запознат(и) и е съгласен (и) със следните условия:

– авторските права върху научната статия принадлежат на автора(е) на това печатно произведение;

– авторските права върху номер на списанието( като цяло) принадлежат на учредителя на списанието;

– редакцията на списанието има право да предоставя материали от научните статии в Български, Руски и други чуждестранни организации, които обезпечават индексите за научно цитиране;

– редакцията на списанието има право да извършва необходимите уточнения или съкращения;

– възнаграждение (хонорар) за публикуване на статии не се изплащат, материалите на научните статии, насочени в редакцията на списанието на авторите не се връщат.

При това авторите имат право да използват всички материали в техни следващи публикации, при условие, че бъде извършено коректно цитиране и авторски цитирания по отношение на публикациите в нашето списание.

Авторът има право да изпрати представената версия, приетата версия и публикуваната версия на всяко хранилище по избор на автора без никакви ограничения.

Съдържанието на списанието е лицензирано под лиценза Creative Commons BY-NC.